Gebruiksvoorwaarden

1. INLEIDING

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten enerzijds tussen de vennootschap LA BOITE A MUSIQUE N.V. met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, 74 Coudenberg ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.216.430 hierna genoemd "Verkoper" en anderzijds elke persoon of entiteit die een aankoop wenst te doen via de Website www.laboiteamusique.eu hierna genoemd "Koper".

De verkoper en de koper worden hierna samen "de partijen" genoemd.

1.2 De verkoper verkoopt CD's, DVD's en/of andere media onder voorbehoud van beschikbaarheid.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling erkent de koper uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

1.4 De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

2. ONDERWERP

Deze voorwaarden definiëren de verplichtingen van de contractpartijen ter gelegenheid van verkopen op www.laboiteamusique.eu. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden vereisen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De koper kan ook bestellen:

  • Per telefoon: +32 (0) 2 5130965 (standaardtarief)
  • Per fax: +32 (0) 2 5142194 (standaardtarief)
  • Per post: la Boîte à Musique SA, Coudenberg 74, BE 1000 Brussel (België)

Zie voor meer informatie over het plaatsen van bestellingen: Hoe te bestellen.

Bestellingen worden verwerkt na ontvangst van betaling of acceptatie van betaling door het kredietagentschap voor creditcardbetalingen.

Een bestelling kan worden geannuleerd of geweigerd als er een geschil bestaat met de koper over de betaling van een eerder geplaatste bestelling.

De aangeboden producten staan vermeld in de catalogus die gepubliceerd is op de website van La Boîte à Musique op www.laboiteamusique.eu.

Elk product wordt weergegeven volgens de informatie van de uitgever. La Boîte à Musique kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten op het product.

Sommige producten gaan meestal vergezeld van een korte beschrijvende tekst, die alleen ter informatie is opgenomen. Het is mogelijk dat de koper niet verantwoordelijk is voor deze tekst.

3. TARIEVEN

De prijzen op www.laboiteamusique.eu zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

La Boîte à Musique behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs vermeld op de dag van de bestelling enkel van toepassing is op de koper.

Verzendkosten worden toegevoegd aan het totaalbedrag van de bestelling voordat de koper de bestelling afrondt.

4. LEVERING

Tenzij anders is overeengekomen, worden levertijden alleen ter informatie gegeven en kan vertraging niet leiden tot annulering van de bestelling of enige schadevergoeding.

De producten worden aangeboden op basis van beschikbaarheid bij onze verschillende leveranciers. Indien een product niet in voorraad is in onze winkel, wordt het besteld bij onze leveranciers na ontvangst van een bestelling van de klant. La Boîte à Musique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige leveringen of verlies of schade met betrekking tot laattijdige leveringen van deze producten door onze leveranciers.

Indien bepaalde producten niet beschikbaar zijn op het moment van de verwerking van de bestelling, behoudt la Boîte à Musique zich het recht voor om een gedeeltelijke levering uit te voeren.

De goederen worden verzonden met middelen van onze keuze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onverminderd artikel 5 blijven de goederen eigendom van de verkoper tot volledige betaling door de verkoper is ontvangen.

7. BETALING

7.1 Betalingen geschieden netto in EURO aan ons hoofdkantoor en zonder korting.
De facturen zijn betaalbaar uiterlijk acht dagen na uitgifte. Op de vervaldatum brengen ze zonder ingebrekestelling interest op tegen de rentevoet die de Europese Centrale Bank hanteert voor haar belangrijkste herfinancieringsoperaties, vermeerderd met acht procentpunten en naar boven afgerond op een half procentpunt. De bepaling van de betaling van rente doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van de betalingsvoorwaarden op het moment van expiratie.

7.2 Facturen worden geacht te zijn aanvaard als de koper niet binnen acht dagen na ontvangst per post heeft gereclameerd.

7.3 Elke op haar vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire bijkomende schadevergoeding van 15% met een minimum van € 50.

8. GARANTIE

Alle verkochte producten zijn nieuw en zijn gegarandeerd tegen defecten op het moment van verzending.

De producten worden geacht uiterlijk acht kalenderdagen na levering door de koper te zijn goedgekeurd, tenzij er sprake is van nauwkeurige en gedetailleerde claims die hij per aangetekende brief vóór het verstrijken van deze termijn moet melden.

De goedkeuring heeft betrekking op alle zichtbare gebreken en gebrek aan overeenstemming, dat wil zeggen gebreken die voor de koper identificeerbaar waren op het moment van levering of binnen acht kalenderdagen na zorgvuldige en serieuze controle.

In geval van niet-conformiteit van een verkocht product (defect, beschadigd of komt niet overeen met de bestelling van de koper), verbinden wij ons ertoe het om te ruilen. Onze garantie is beperkt tot de vervanging van defecte goederen. Ze worden in geen geval terugbetaald. De koper moet op eigen kosten en risico de defecte goederen terugsturen naar ons adres zodat wij kunnen overgaan tot de vervanging ervan. Wij vergoeden de verzendkosten aan de koper als de goederen waarop de garantie van toepassing is, daadwerkelijk defect blijken te zijn.

9. HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van de goederen.

Het herroepingsrecht kan alleen worden uitgeoefend als de producten (audio- of video-opnamen) zich nog in de originele verpakking bevinden, dat wil zeggen dat de krimpfolie niet is verwijderd door de koper.

Indien aan de herroepingsvoorwaarden is voldaan door de koper, zal la Boîte à Musique, met uitzondering van de verzendkosten, terugbetalen binnen 14 dagen na verzending van de producten door de koper. De koper betaalt altijd de retourzending. Geen enkele terugzending tegen terugbetaling wordt aanvaard, om welke reden dan ook.

Vóór verzending moet de koper contact opnemen met onze klantenservice om een retourautorisatie te verkrijgen:

  • Per e-mail, schriftelijk, naar commandes@laboiteamusique.eu en met vermelding van het doel: "herroeping" gevolgd door het ordernummer.
  • Per post, schriftelijk, naar La Boîte à Musique, Klantendienst, Coudenberg 74-1000 Brussel (België) en met vermelding van doel: "herroeping" gevolgd door het bestelnummer.
  • Per telefoon op +32 (0) 2 5130965 (standaardtarief)

Na ontvangst van de RMA moeten de producten teruggestuurd worden naar het volgende adres: la Boîte à Musique, Customer Service, Coudenberg 74-1000 Brussel (België).

10. DISCLAIMER

De verkoper is in het online verkoopproces gebonden aan een inspanningsverbintenis. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van internet, zoals gegevensverlies, hacken, virussen, onderbreking van de service of andere onbedoelde problemen.

De producten verkocht op de website www.laboiteamusique.eu voldoen aan de Belgische wetgeving. La Boîte à Musique is aansprakelijk indien het verkochte product niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering. De koper dient de plaatselijke autoriteiten te verwittigen indien hij het recht heeft de door hem bestelde producten in te voeren en te gebruiken.

In geval van overmacht kan la Boîte à Musique niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van dit contract.

11. ZEKERHEID

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Servicevoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Servicevoorwaarden, die volledig van kracht blijven.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Elke ongeldige clausule wordt vervangen door de respectieve wettelijke bepaling. Voor geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden is Brussel, België, de bevoegde rechtbank. De Franse versie van de servicevoorwaarden zal altijd als referentietekst worden gebruikt in geval van een geschil.

Ontvang 10% korting met couponcode BLACK2023 tot zondag 26/11 bij besteding van €50 of meer*
* Exclusief promoties