Algemene voorwaarden

1. INTRODUCTIE

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen de vennootschap LA BOITE A MUSIQUE S.A. met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Coudenberg 74, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.216.430, hieronder aangeduid als "Verkoper" en een persoon of entiteit die een aankoop via de website www.laboiteamusique.eu maakt, hieronder aangeduid als "Koper".
De verkoper en de koper worden hierna "de partijen" genoemd.
1.2 De verkoper verkoopt cd’s, dvd’s en/of andere media onder de voorwaarde dat ze leverbaar zijn.
1.3 Door een aankoop te doen erkent de koper uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en deze voorwaarden te aanvaarden.
1.4 De algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van de bestelling door de koper.

2. ONDERWERP

Deze voorwaarden bepalen de verplichtingen van de partijen naar aanleiding van de verkoop op www.laboiteamusique.eu, onder voorbehoud van wijzigingen, waaronder de toepassing van bijzondere voorwaarden, die de twee partijen via schriftelijk verzoek kunnen indienen.

De koper kan ook bestellen:

  • Per telefoon: +32 (0) 2 5130965 (normaal tarief)
  • Per fax: +32 (0) 2 5142194 (normaal tarief)
  • Per post: la Boîte à Musique SA, Coudenberg 74, BE 1000 Brussel (België)

Voor meer informatie over de bestelprocedure, zie: Hoe te bestellen.

Bestellingen worden verwerkt na ontvangst van betaling of aanvaarding van betaling door de kredietinstelling.

Een bestelling kan worden geannuleerd of geweigerd als er een geschil lopende is met de koper over de betaling van een eerder gemaakte bestelling.

De aangeboden producten zijn vermeld en gepubliceerd in de catalogus op de website van de verkoper, www.laboiteamusique.eu.

Elk product wordt weergegeven op basis van de informatie verkregen bij de uitgever. La Boîte à Musique kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten in de beschrijving van het product.

De informatie van producten kan gepaard gaan met een korte beschrijvende tekst, alleen opgenomen ter informatie. Deze tekst mag geen aanleiding zijn om onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de koper in te roepen.

3. TARIEVEN

De prijzen vermeld op de site www.laboiteamusique.eu zijn in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

La Boîte à Musique behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de factuurprijs van de dag van de bestelling geldt.

Verzendkosten worden toegevoegd aan het totale bedrag van de bestelling vóór de bevestiging daarvan door de koper.

4. AFLEVERING

Tenzij anders is overeengekomen, kunnen mogelijke vertragingen op basis van levertijden, die nooit gegarandeerd kunnen worden, niet leiden tot de annulering van de bestelling of een schadevergoeding.

De producten worden aangeboden op basis van beschikbaarheid bij onze verschillende leveranciers. Als een product niet op voorraad is in de winkel, wordt het na ontvangst van het order besteld bij onze leveranciers. La Boîte à Musique kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor late leveringen of uitputting van voorraden bij onze leveranciers.

Als sommige producten niet beschikbaar zijn op het moment van de bestelling behoudt la Boîte à Musique zich het recht toe om een ??gedeeltelijke levering te maken.

De verzending van de bestelling wordt uitgevoerd door de transportfirma van onze keuze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De goederen worden verstuurd op risico van de koper.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Behoudens de bepaling in artikel 5, blijven de goederen tot volledige betaling eigendom van de verkoper.

7. BETALEN

7.1 Betalingen zullen worden gedaan naar ons hoofdkantoor in euro, netto en zonder korting. De facturen zijn betaalbaar ten laatste binnen acht dagen na hun uitgifte. Ze genereren automatisch intrest zonder ingebrekestelling bij het verstrijken van de termijn gelijk aan de intrestvoet die de Europese Centrale Bank voor haar herfinancieringsoperatie hanteert, vermeerderd met acht procentpunten en afgerond naar boven tot op een halve procentpunt. De bepaling van de betaling van rente doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van de voorwaarden van betaling op het moment van het verstrijken van de looptijd.
7.2 Facturen worden geacht te zijn aanvaard indien er geen protest per post is afgegeven binnen acht dagen na ontvangst van de goederen.
7.3 Elke onbetaalde factuur zal als gevolg van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een vaste schadevergoeding van 15% en een minimumbedrag van €50.

8. GARANTIE

Alle verkochte producten zijn nieuw en zijn gecontroleerd op zichtbare defecten op het moment van verzending.

De producten worden verwacht door de koper te worden goedgekeurd ten laatste acht kalenderdagen na levering, tenzij precieze en gedetailleerde eisen die hij vóór het verstrijken van deze termijn aangetekend zou melden.

De goedkeuring dekt alle zichtbare gebreken en het gebrek aan conformiteit, dat wil zeggen degenen die voor de koper mogelijk waren te identificeren op het moment van levering of binnen de acht kalenderdagen die volgden door zorgvuldige en ernstige controle.

In het geval van niet-naleving van de overeenkomst (defect product, beschadigd of niet overeenstemt met de volgorde van de koper), verbinden we ons ertoe om te ruilen. Onze garantie is beperkt tot de vervanging van defecte goederen. In geen geval zullen zij worden terugbetaald. De koper moet de defecte goederen op eigen kosten en risico terugsturen. De verzendkosten zullen gecompenseerd worden als er werkelijk een defect wordt vastgesteld.

9. HERROEPINGSRECHT

De particuliere koper heeft het recht aan de verkoper aan te geven dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na levering van de goederen.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend indien de producten (audio of video-opnamen) nog in de originele verpakking zijn wat wil zeggen dat de cellofaan niet verwijderd werd.

Als door de koper aan de retourvoorwaarden wordt voldaan, zal la Boîte à Musique een terugbetaling doen, met uitzondering van de verzendingskosten, binnen de 14 dagen na de verzending van de producten door de koper. Retour verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Geen terugsturen tegen terugbetaling zal worden aanvaard, ongeacht de reden.

Voor de verzending, dient de koper contact op te nemen met onze klantenservice om een toelating tot retour te verkrijgen:

  • Via e-mail door te schrijven naar commandes@laboiteamusique.eu~~V en vermelding van het doel: "terugtrekking", gevolgd door het volgnummer
  • Via e-mail door te schrijven naar la Boîte à Musique, Customer Service, Coudenberg 74-1000 Brussel (België) en met vermelding van het doel: "terugtrekking", gevolgd door het volgnummer.
  • Per telefoon op het nummer +32 (0) 2 5130965 (normaal tarief)

Na ontvangst van de RMA, worden de producten teruggestuurd naar het volgende adres: la Boîte à Musique, Customer Service, Coudenberg 74-1000 Brussel (België)

10. DISCLAIMER

De verkoper, in het online verkoopproces, is gebonden door een verplichting van middelen. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, hacking, virussen, breken dienst of andere onbedoelde problemen.

De producten verkocht op de website www.laboiteamusique.eu voldoen aan de Belgische wetgeving. La Boîte à Musique is aansprakelijk indien de verkoop niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering. De koper is verplicht de lokale autoriteiten te informeren wanneer hij het recht heeft om de bestelde producten in te voeren en te gebruiken.

In het geval van overmacht, kan la Boîte à Musique niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van deze overeenkomst.

11. DEELBAARHEID

Als een algemene voorwaarde of een deel ervan niet geldig of niet afdwingbaar zou zijn, dan blijft de overeenkomst zonder die algemene voorwaarde of dat deel bestaan en wordt die algemene voorwaarde of dat deel vervangen door wat de bedoeling zo dicht mogelijk benadert zonder ongeldig of onafdwingbaar te zijn.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen de partijen die voortkomen worden beheerd door het Belgisch recht. In geval van een geschil tussen de partijen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeeenkomst zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd om in het Frans van de geschillen kennis te nemen. De Franstalige versie van de Algemene Voorwaarden zal bij een geschil steeds als referentie gebruikt worden.